Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023

På denna webbplats presenteras innehållet i arbets- och näringsministeriets (ANM) nyaste sysselsättningsöversikt indelat enligt statistikobjekt. Pdf-versionen av denna sysselsättningsöversikt samt översikterna för tidigare månader hittas via länken till höger.

Sysselsättningsöversikten baserar sig på uppgifterna i ANM:s arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken samlar uppgifter om arbetssökande som anmält sig till arbets- och näringsbyrån, såsom arbetslösa arbetssökande, förvaltningens service samt lediga jobb som anmälts till arbets- och näringsbyråerna.

Uppgifterna samlas in genom arbets- och näringsbyråernas kundserviceregister (URA). Således är uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken helt registerbaserade. Statistiken täcker alla personer som hör till ovan nämnda grupper, tjänster och lediga jobb som är registrerade i registret i fråga under statistikföringsperioden i enlighet med separat fastställda klassificeringsfaktorer och variabler.

I texten i sysselsättningsöversikten finns på grund av säsongvariationen en jämförelse med motsvarande månad det föregående året. Figurerna i översikten innehåller uppgifterna även i tabellform. Sysselsättningsöversikten för varje månad publiceras mot slutet av därpå följande månad enligt publiceringsdatum som fastställts i förväg.

Följande tecken har använts:

. uppgift kan inte förekomma

... uppgift sekretessbelagd

Tilläggsuppgifter: