Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023
Antalet alterneringsvikarier hölls oförändrat

I slutet av augusti var 4 300 personer alterneringsvikarier, vilket är lika många som för ett år sedan. Av vikarierna var 1 600 män och 2 700 kvinnor. Jämfört med året innan är antalet oförändrat i fråga om både män och kvinnor.

Färre deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte än året innan

I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog i slutet av augusti 16 600 personer, dvs. 1 900 färre än ett år tidigare. Av deltagarna var 9 400 män och 7 200 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 1 100 och antalet kvinnor med 800.

Antalet deltagare i prövningar minskade

I arbets- och utbildningsprövningar deltog i slutet av augusti sammanlagt 5 200 personer, det vill säga 100 färre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Av dem var 2 700 män och 2 400 kvinnor. Jämfört med föregående år var antalet män oförändrat, medan antalet kvinnor minskade med 100.