PRESSMEDDELANDE

 

 

21.11.2023

 

 

 

 

I oktober fanns det 256 100 arbetslösa arbetssökande

 

Antalet arbetslösa arbetssökande steg med 23 700 personer jämfört med oktober i fjol. Det anmäldes 54 000 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det i oktober 102 000 lediga jobb, vilket är 58 600 färre än för ett år sedan.

 

I slutet av oktober fanns det sammanlagt 256 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 23 700 fler än förra året och 6 300 fler än den föregående månaden. Uppgifterna har tagits från arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

 

Antalet arbetslösa arbetssökande omfattar kunder hos arbets- och näringsbyråerna och kommunförsöken och de personer som är permitterade på heltid. Av de arbetslösa arbetssökandena var 144 200 kunder hos kommunförsöken, vilket är 14 700 fler än i oktober föregående år.

 

I slutet av oktober fanns det i hela landet 29 400 permitterade, vilket är 13 000 fler än ett år tidigare. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 21 200, vilket är 10 300 fler än i oktober i fjol. Från och med september ökade antalet permitterade på heltid med 3 500 personer.

 

Antalet långtidsarbetslösa var 89 400

 

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 89 400. Detta är 1 700 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 93 600, det vill säga 4 300 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

 

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 3 000 fler än i oktober i fjol, det vill säga sammanlagt 26 600. I januari–oktober avslutades i genomsnitt 60,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,9 procentenheter mindre än ett år tidigare.

 

Antalet nya lediga jobb minskade

 

Under oktober anmäldes 54 000 nya lediga jobb, det vill säga 25 800 färre än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 102 000 lediga jobb, vilket är 58 600 färre än för ett år sedan.

 

I slutet av oktober deltog 115 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 400 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.

 

 

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 7,5 procent

 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 31 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,6 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än i oktober i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 190 000, vilket är 28 000 fler än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än ett år tidigare.

 

 

 

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas och kommunförsökens kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

 

I arbets- och näringsministeriets statistik över arbetsförmedlingen är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I statistiken över arbetsförmedlingen räknas dessutom de heltidspermitterade som arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas som arbetslösa. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare. Det förutsätts nämligen att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och används därför för de officiella arbetslöshetssiffrorna.

 

 

 

Mer information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt på ministeriets webbplats:
https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?lang=sv

Centrala definitioner i arbetsförmedlingsstatistiken:
https://tem.fi/sv/publiceringsdagar-for-statistiska-uppgifter-bekrivning-och-kvalitetsbeskrivning

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via statistikdatabas StatFin: https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/sv/StatFin/

 

Statistikcentralens Arbetskraftsundersökning:
https://www.stat.fi/sv/statistik/tyti

 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://media.graphassets.com/obuFjvZkStO9ZAYkec7y?dl=true